اردوی تفریحی ورزشی اردوگاه شهید رجایی رامسر تابستان 95

 

شرکت دانش آموزان

دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان

در اردوی تفریحی ورزشی اردوگاه شهید رجایی رامسر

تابستان95

زیر نظر مربیان پرورشی دبیرستان

جناب آقای حسین رجبفردی

جناب آقای محمد قاسم اسماعیلی

   ارسال شده توسط    در مورخ   1395/04/29