امروز : 06 اسفند 1398
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس زبان

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1398/04/30
   کتاب گویا سال نهم
   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1398/01/01
   نمونه سوالات هفتم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/12/12
   تمونه سوالات هشتم


 

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/12/12
   نمونه سوالات تهم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/12/12
   نمونه سوالات هفتم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/09/23
   نمونه سوالات هشتم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/09/22
   نمونه سوالات نهم

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/09/21
   نمونه 1 زبان نهم

نمونه سوالات شماره زبان نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/09/11
   نمونه 2 زبان نهم

نمونه سوالات شماره 2 زبان نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1397/09/11
12345