خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس علوم

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1397/04/31
   نمونه سوالات فصل 12علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات فصل 12علوم هشتم(آقای اکاتی)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/12/16
   نمونه سوالات فصل 10علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات فصل 10علوم هشتم(آقای اکاتی)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/12/16
   نمونه سوالات فصل 11علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات فصل 11علوم هشتم(آقای اکاتی)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/11/24
   نمونه سوالات فصل 9علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات فصل 9 علوم هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/11/10
   تهیه بلور

دانلود

تهیه بلور(آقای یزدانی پور)

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/10/29
   نمونه سوالات فصل 8 علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات فصل 8 علوم هشتم(آقای اکاتی)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/09/21
   تغذیه و دیابت

نکاتی در باره دیابت

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/09/14
   نمونه سوالات فصل 7 علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات فصل 7 علوم هشتم(آقای اکاتی)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/09/14
   نمونه سوالات علوم هشتم(آقای اکاتی)

نمونه سوالات هشتم (نام دبیر: آقای اکاتی)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه علوم گروه علوم  در مورخ   1396/09/07
1234567